Życiorys naukowy

       hajduk (2)  Urodzony 3 kwietnia 1935 roku w Łodzi. Po ukończeniu szkoły średniej (1952) oraz Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów i przyjęciu święceń kapłańskich (1959) w tymże zgromadzeniu zakonnym (Societas Divini Salvatoris) studiuje filozofię na Wydziale Filozofii KUL (1959-1963). Na Wydziale Filozofii KUL, w Katedrze Filozofii Przyrody Nieożywionej pracuje etatowo od roku 1966 do dnia 30 września 2008 r. Od 1 października 2008 r. na emeryturze; zajęcia zlecone. Doktorat z filozofii w roku 1968 na podstawie pracy pt.  Wyjaśniająca funkcja teorii fizykalnej w ujęciu Karola Gustawa HemplaStopień naukowy doktora habilitowanego uzyskuje w roku 1984 na podstawie rozprawy pt. O akceptacji teorii empirycznej. Stanowisko docenta uzyskuje w roku 1985, stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 1992. Tytuł naukowy profesora uzyskuje w roku 1996 na podstawie monografii pt. Temporalność nauki. Kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki. Recenzentami w przewodzie profesorskim byli M. Heller, M. Lubański, A. B. Stępień.

Stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1999.

Senat KUL, na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r., przyznał ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Hajdukowi Medal za Zasługi dla KUL w dowód uznania za ofiarną służbę na rzecz Uniwersytetu.