LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED UROCZYSTOŚCIĄ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – 16 października 2016 r.

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

1. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii św. Marka Jezus zwraca uwagę, że jego rodziną są ci, którzy wypełniają wolę Pana Boga. To stwierdzenie nie oznacza, że Jezus – syn Maryi – lekceważy swoją Matkę i krewnych. Z pewnością, zgodnie z IV przykazaniem Dekalogu czcij ojca swego i matkę swoja, żył i pracował razem z nimi do czasu podjęcia publicznej działalności. W ewangelicznym stwierdzeniu Jezus wyraża natomiast pragnienie, by Jego uczniowie uczyli się od Niego odkrywania i realizowania woli Bożej, przez co staną się prawdziwymi członkami Bożej rodziny. Pięknym wzorem takiej właśnie postawy jest św. Jadwiga, główna patronka śląskiej ziemi, której uroczystość obchodzimy dzisiaj. Można ją nazwać „niewiastą dzielną” (Prz 31,10-31). Jej rolę przywołał przed laty św. Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi we Wrocławiu. Powiedział: „Widzimy w niej wielkie światło, które rozświeca sprawy ludzkie na naszej ojczystej ziemi… Wyraziła się w jej życiu jakby cała pełnia powołania chrześcijańskiego. Odczytała św. Jadwiga Ewangelię do końca i w całej jej życiodajnej prawdzie. Nie ma w niej rozbieżności pomiędzy powołaniem wdowy-fundatorki klasztoru w Trzebnicy a powołaniem żony-matki w piastowskim domu Henryków. Jedno przyszło po drugim, a równocześnie jedno było głęboko zakorzenione w drugim. Jadwiga od początku żyła dla Boga, żyła miłością Boga nade wszystko, tak jak głosi pierwsze przykazanie Ewangelii. Tak żyła w małżeństwie jako żona i matka. A kiedy owdowiała, z łatwością dostrzegła, że ta miłość Boga nade wszystko może stać się teraz miłością wyłączną Boskiego Oblubieńca. I poszła za tym powołaniem”. Można zatem powiedzieć, że Jadwiga była krewną Jezusa, ponieważ na tak wielu różnych płaszczyznach swojego życia wiernie pełniła Jego wolę. Jej przykład zachęca nas do postawienia sobie pytania: Czy staram się być siostrą, bratem, matką Jezusa Chrystusa?

Drodzy Diecezjanie!

2. Mając na uwadze wezwanie do stawiania Boga i Jego woli na pierwszym miejscu, zapraszam Was już dziś do przeżywania ważnych wydarzeń Kościoła w Polsce i w naszej archidiecezji. Szczególnym czasem ich przeżywania będzie uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który jest patronem katowickiej katedry. Razem z Ojcem Świętym Franciszkiem zakończymy w katedrze Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. „W tym dniu – jak napisał Papież w bulli „Misericordiae vultus” – zamykając Drzwi Święte, będziemy kierować nasze myśli z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy Przenajświętszej za to, że udzieliła nam tego szczególnego czasu łaski. Powierzymy Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z zaangażowaniem wszystkich”. Podczas Eucharystii o godz. 12 zakończymy również II Synod Archidiecezji Katowickiej, który przez ostatnie cztery lata służył pomocą Arcybiskupowi Katowickiemu dla dobra całej wspólnoty lokalnego Kościoła. Wyśpiewamy dobremu Bogu uroczyste Te Deum za Synod, który podjął dzieło budowania Kościoła, uświadamiając nam, że nie chodzi wyłącznie o rzeczywistość zewnętrzną: Kościół jest w nas i my jesteśmy Kościołem, a punktem wyjścia i celem jest serce chrześcijanina, umocnione darem Ducha Świętego i wezwane do ewangelizacji! Dlatego też pragniemy w jedności z wszystkimi wiernymi w Polsce zawierzyć siebie, rodziny, parafię i archidiecezję Chrystusowi, Królowi Wszechświata.

W dzisiejszą niedzielę odczytywany jest w kościołach w Polsce list pasterski Konferencji Episkopatu poświęcony temu tematowi. Biskupi piszą: „Zasadniczym celem aktu zawierzenia jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie. A przecież, »Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca« (Flp 2,9-11). Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem. (…) O to właśnie wołał św. Jan Paweł II w homilii inaugurującej swój pontyfikat: »Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych«. Otwórzmy zatem Jezusowi drzwi naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej”.

Siostry i Bracia!

3. W naszym katowickim Kościele pragniemy wyjść naprzeciw temu wezwaniu do otwarcia drzwi Chrystusowi Królowi. Zbliżająca się Uroczystość Chrystusa Króla będzie dniem zakończenia II Synodu, podpisania dokumentów synodalnych i rozpoczęcia procesu ich realizacji. Synodalne „podążać razem” zamknie się na pewnym etapie po to, by otworzyć się na dalszą wspólną drogę sióstr i braci stanowiących Kościół na ziemi Górnego Śląska. Po zamknięciu II Synodu będziemy dalej pielgrzymowali poprzez 9-letnią nowennę ku jubileuszowi 100-lecia Archidiecezji, realizując po drodze synodalne postanowienia, do czego zaproszeni są wszyscy wierni, duchowni i osoby świeckie. Serdecznie więc zapraszam do udziału w niedzielę 20 listopada br. w uroczystościach ku czci Chrystusa Króla w katowickiej katedrze! Zapraszam do uczestniczenia w ceremonii zamknięcia II Synodu wszystkich uczestników synodalnych obrad, zapraszam przedstawicieli parafialnych rad duszpasterskich i zespołów synodalnych oraz ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich wraz z duszpasterzami. Niech serce każdego diecezjanina otworzy się już dziś podczas tej Eucharystii na przyjęcie Jezusa Chrystusa i Jego nauki, na działanie Ducha Świętego, bo tylko dzięki Jego pomocy możemy wyznać: Panem jest Jezus!

Niech Jezus Chrystus Król rzeczywiście będzie Panem całego naszego życia. Oczekując zaś modlitewnego spotkania w wieczerniku katowickiej katedry życzę wszystkim diecezjanom, aby przez pełnienie woli Bożej stawali się wielką Boża rodziną, braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa! W tej myśli udzielam wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii pasterskiego błogosławieństwa:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Katowice, 13 października 2016 r.                                       † Wiktor Skworc

                                                                                ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI