Regulamin cmentarza parafialnego w Paniówkach.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

  1. Cmentarz jest własnością parafii p.w. św. Urbana w Paniówkach. Zarządcą jest proboszcz.
  2. Gospodarzem cmentarza jest p. Bronisław Botor, Kokota 186, 41-711 Ruda Śląska. botor@interia.pl ,
   Tel: 32 242 09 23
  3. Wszelkie osoby lub podmioty gospodarcze wykonujące prace na terenie cmentarza w Paniówkach są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu cmentarza parafialnego w Paniówkach.
  4. Wszelkie prace związane z przygotowaniem miejsca pochówku wykonuje gospodarz cmentarza.
   1. Kopanie i zasypywanie (zamykanie) grobu
   2. budowa piwnicy grobu murowanego,
   3. ustawianie, wymiana, remont nawierzchni na wybudowanych piwnicach,
   4. remont, pogłębienie piwnicy,
  5. Pozostałe prace może wykonywać profesjonalna firma budowlano kamieniarska:
   • postawienie, wymiana, remont, ponowny montaż nagrobków na mogiłach ziemnych,
   • wykonywanie, remont, usunięcie wylewki wokół grobu murowanego lub wokół nagrobka,
   • rozbiórka nagrobka, otwarcie/zamknięcie grobu murowanego,
   • prace renowacyjno – konserwatorskie
  6. Przez drobne prace budowlane rozumie się:
   1. zdjęcie lub osadzenie akcesoriów (wazon, fotografia, lampa, krzyżyk na attyce, itp.),
   2. wykucie liter,
   3. wyciągnięcie klinów i uzupełnienie spoin,
   4. rozszalowanie fundamentów nagrobka i wylewek,
   5. czyszczenie elementów nowo zamontowanych nagrobków i nawierzchni, rozmontowanie i zamontowanie tabliczek napisowych,
   6. prostowanie nagrobka bez jego rozbiórki i prac betoniarskich.
  7. Na terenie cmentarza parafialnego roboty budowlane lub drobne prace budowlane może prowadzić podmiot gospodarczy uprawniony do prowadzenia takich robót na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, właściciel grobu – samodzielnie lub najęte przez niego osoby, posiadające należytą wiedzę i umiejętności do wykonywania tego typu robót, zwani w dalszej części regulaminu Wykonawcą.

§2

  1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót jest:
   1. poinformowanie zarządcy cmentarza o planowanych robotach i akceptacja zarządcy cmentarza,
   2. wniesienie opłaty za czynności dotyczące danego zakresu robót.
  2. Przedłożenie dowodu dokonanej płatności wystawionej faktury, skutkuje udostępnieniem cmentarza na potrzeby planowanych robót.

§3

  1. Wszelkie roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.30 do 18.00.
  2. Drobne prace budowlane mogą być prowadzone w dni wolne od pracy, pod warunkiem, że nie będą wymagać otwarcia bram na wjazd samochodem osobowym lub dostawczym na teren cmentarza.
  3. Transport na terenie cmentarza może odbywać się przy użyciu pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wyłącznie po alejkach o nawierzchni utwardzonej.

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§1

 1. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych oraz do niniejszego regulaminu. W szczególności zobowiązany jest odpowiednio wydzielić i zabezpieczyć stanowisko pracy, w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przez skutkami zagrożeń.

§2

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z nienależytego wykonywania prac budowlanych.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania prac.

§3

 1. Wykonawca winien okazać fakturę na każdorazowe żądanie pracownika zarządcy cmentarza wykonującego obowiązki służbowe na terenie cmentarza, za czynności formalno-prawne i terenowe dotyczące danego zakresu robót.

§4

 1. Przygotowywanie, mieszanie i składowanie zaprawy betonowej oraz składowanie materiałów budowlanych nie może odbywać się bezpośrednio na alejkach cmentarnych lub trawniku. Miejsce składowania materiałów lub przygotowania zaprawy należy zabezpieczyć np. folią lub blachą.

§5

 1. Roboty należy wykonywać w sposób nie zakłócający funkcjonowania cmentarza – tak, aby nie utrudniać korzystania z dróg i ciągów pieszych oraz nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenia i zniszczenia. W szczególności zabronione jest: poruszanie się, parkowanie pojazdami na alejkach oraz składowanie materiałów w sposób utrudniający przejazd i przejście.
 2. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty winny być wstrzymane na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

§6

 1. Wypada uczestniczyć w kosztach, gdy następuje korzystanie z ujęć wody z terenu cmentarza do celów technologicznych.

§7

 1. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, pozamiatania, wyrównania i zagrabienia, wywozu wszystkich materiałów i gruzu tak, aby na terenie robót i w jego otoczeniu nie było śladów zabrudzeń.

III. ROBOTY BUDOWLANE

§1

 1. Podczas prowadzenia prac kamieniarskich związanych z postawieniem (ponownym montażem, wymianą, remontem) nagrobka należy postawić go w sposób przyjęty w otoczeniu grobu, tj. analogicznie jak pozostałe nagrobki i nawierzchnie w danym rzędzie.
 2. Na cmentarzu parafialnym dopuszcza się ustawienie nagrobków o wymiarach nie większych niż 2,00m x 1,00m dokładnie w miejscu, w którym znajduje się grób, przy zachowaniu odległości między grobami min. 0,5m. w przypadku grobów dziecinnych wymiary nagrobka winny być nie większe niż 1,2m długości oraz 0,6m szerokości.
 3. W przypadku budowy grobu murowanego, rozpoczęcie robót może nastąpić po wytyczeniu miejsca pod budowę przez zarządcę cmentarza.
 4. W trakcie budowy piwnicy grobu murowanego należy na bieżąco wywozić ziemię poza teren cmentarza (ziemia wydobyta w danym dniu nie może być pozostawiona na terenie cmentarza do dnia następnego).
 5. Po zakończeniu robót związanych z budową piwnicy, należy otwór odpowiednio zabezpieczyć, tj. przykryć go płytami betonowymi lub deskami.
 6. Po wymianie lub remoncie nawierzchni grobu murowanego, zaleca się aby ścieżki cmentarne miedzy grobami były nie mniejsze niż 0,35m, jeżeli pozwalają na to warunki terenowe.
 7. W przypadku wykonania wokół grobu pasa utwardzenia z betonu lub kostki brukowej, należy nawiązać się do sąsiednich grobów lub krawężnika alejki cmentarnej. Utwardzenie przy grobie nie może wchodzić w pas alejki cmentarnej.
 8. W pasie alejki cmentarnej nie mogą być montowane ławki lub inne elementy infrastruktury.

IV. SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

§1

  1. Zarządca cmentarza , w ramach sprawowanego nadzoru nad obiektem, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu podczas wykonywania robót budowlanych.

§2

  1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przewiduje się następujące sankcje:
   1. udzielenie upomnienia przez zarządcę cmentarza,
   2. natychmiastowe wstrzymanie prac i wydanie zakazu ich prowadzenia do czasu usunięcia spowodowanej szkody,
   3. w przypadku powtarzających się naruszeń obowiązujących przepisów i niniejszego regulaminu prowadzenia robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządca powiadomi właściwe władze i służby porządkowe.